TORMIX Tormix

Regulamin sklepu
 

 

                                                


 

 

REGULAMIN SKLEPU

 

 

 

 

 

Właścicielem sklepu internetowego jest Biuro Handlowe „TORMIX” MARIA KARCZ

wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 0814 prowadzonym przez Wójta Gminy Kobylnica z siedzibą w 76-251 Kobylnica ul. Witosa 7 , zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 839-001-57-80,Regon 770693834.

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć.

 

2.Zamówienia można składać przez 24 godziny we wszystkie dni w roku drogą mailową oraz telefonicznie .

 

3.Ceny towarów w sklepie podawane są na zapytanie drogą mailową lub telefonicznie.

 

 

4.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

 

5.Podane ceny oraz rabaty obowiązują po wcześniejszym uzgodnieniu i nie ulegają zmianie.

 

8.Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

 

9.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy BGŻ.S.A. Słupsk 17 2030 0045 1110 0000 0092 8380 gdy wybrano opcje płatność przelewem lub wyborem opcji za pobraniem.

 

10.W celu wysłania zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wysłanie zamówienia.

 

11.Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

 

DOSTAWA

 

 

1.Przesyłka wysyłana jest pod wskazany adres w formularzu zamówienia.Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamowienia,który uniemożliwia wysłanie towaru lub je opóżni.

2.Przesyłka dostarczona jest zwykle w ciągu 1-3 dni od wpłynięcia zamówienia z opcją za pobraniem lub przy wyborze płatność przelewem należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym .

 

3.Koszty przesyłki pokrywa nabywca.Wysokość uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

 

4.Koszty przesyłek do Klienta ponosi sklep,jeżeli jednorazowa wartość zamówienia będzie wyższa niż 500,00 zł netto.

 

5.Klient może również może odebrać towar osobiście zgłaszająć się pod wskazany przez sklep adres.

6.Na żądanie Klienta przesyłka zostanie ubezpieczona za dodatkową opłatą.

 

7.W wyjątkowych sytuacjach sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wysłania przesyłki do 3-4 dni o czym powiadomi niezwłocznie Klienta telefonicznie lub mailowo.

 

 

PŁATNOŚCI

 

 

Zapłata za zamówiony towar może nastąpić :

 

1.gotówką-w przypadku odbioru własnego

 

2.przelewem bankowym na konto BGŻ S.A. Słupsk nr konta 17 2030 0045 1110 0092 8380 Biuro Handlowe TORMIX ul.Witosa 7 76-251 Kobylnica .

 

3.za pobraniem-przy odbiorze towaru od Kuriera.

 

Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą.

 

4.Klientowi,będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego,przysługuje -na podstawie przepisów prawa-prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ,bez podania przyczyny ,składając stosowne oświadczenia na piśmie ,w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ul.Witosa 7 76-251 Kobylnica.

 

5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia ,w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres Biuro Handlowe TORMIX ul.Witosa 7 76-251 Kobylnica.

Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,zapewniajacy brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

6.Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient.

 

ZWROT PIENIĘDZY

 

 

Zwrot pieniędzy realizowany jest w ciągu 14 dni przelewem bankowym lub przekazem pocztowym od daty nadania przez Klienta przesyłki.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.16 realizując obowiązek wynikający z RODO uprzejmie informujemy ,że Państwa dane pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów hahdlowych znajdują się w bazie kontrachentów firmy Biuro Handlowe Tormix ul. Witosa 7 76-251 Kobylnica NIP:8390015780, która jest administratorem Państwa danych osobowych.Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie i komputerowo na podstawie art.6 ust.1 lit f RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli w celu realizacji zamówień i sprzedaży towarów (fakturowanie , przedstawianie ofert handlowych)

Dane osobowe nie będą przekazywanie podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych , które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania np księgowość , windykacja oraz wynikające z przepisów prawa np.na żądanie organów Państwa
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak niezbędne do realizacji zamówienia .

Osoby , których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do ich sprostowania, modyfikacji lub usunięcia z bazy danych kontrahenta.

 

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę,aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych(Dz.U.2002r.Nr 101,poz.926 z póżn.zm.),niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych.Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,Ustawy z dnia 02.03.2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnosci za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2.W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów,będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r.Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.Nr 43,poz.296 z póżn.zm.)

3.Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem , iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 

 
TORMIX
59 842 96 07